قانون شهرداریها

 ماده صد

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مزایده عمومی واگذاری مدیریت و نگهداری ترمینال شهرداری

مزایده عمومی واگذاری مدیریت و نگهداری ترمینال شهرداری

شهرداري هاديشهردرنظردارد ترمینال هادیشهررا ازطریق آگهی مزایده عمومی به شرکتهای مسافربری مستقردرترمینال وشرکتهای خدماتی با مجوزاداره امورتعاون وکاراموراجتماعی به اجاره واگذارنماید لذا ازمتقاضيان دعوت میشود جهت كسب اطلاعات بيشتر و شرکت در مزایده ودریافت اسناد از انتشار نشرآگهي نوبت دوم به مدت10 روز به شهرداري هاديشهر مراجعه و يا با شماره  تلفن
 16-04923042214 تماس حاصل فرمايند.

1-   اجاره ترمینال شهرداری با مدیریت وحفظ ونگهداری و وصول عوارضات ونگهبانی وغیره 
برای یک سال با قیمت مبنای کرایه 
ماهیانه -/000/000 /13 ریال .

2-  زمان نشرانتشارآگهی نوبت دوم 94/06/30  

3-  آخرین مهلت قبول پیشنهادات 94/07/11 می باشد.


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (853)
گروه خبر: مزایدات
کد خبر: 219
  • مزایده عمومی واگذاری مدیریت و نگهداری ترمینال شهرداری