قانون شهرداریها

 ماده 100

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


آگهی مناقصه واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری به شرکتهای واجد شرایط (مرحله اول نوبت اول)

آگهی مناقصه واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری به شرکتهای واجد شرایط (مرحله اول نوبت اول)
آگهی مناقصه شهرداری هادیشهر در خصوص واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری به شرکتهای واجد شرایط

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (237)
گروه خبر: مناقصات
کد خبر: 508
  • آگهی مناقصه واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری به شرکتهای واجد شرایط (مرحله اول نوبت اول)