قانون شهرداریها

 ماده 100

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدهامناقصات

آگهی مناقصه واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری به شرکتهای واجد شرایط (مرحله اول نوبت دوم)
چکیده:   ادامه »
آگهی مناقصه واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری به شرکتهای واجد شرایط (مرحله اول نوبت اول)
چکیده:   ادامه »
مناقصه پروژه جدول بندی معابر شهری شماره 1
چکیده: . ادامه »
مناقصه پروژه جدول بندی معابر شهری شماره 2
چکیده: . ادامه »
مناقصه پروژه روکش آسفالت معابر شهری
چکیده: مناقصه عمومی ادامه »
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
چکیده: مناقصه عمومی ادامه »
مناقصه پروژه زیر سازی و آسفالت معابر
چکیده: مناقصه عمومی ادامه »
مناقصه روکش خیابان امام خمینی(ره)
چکیده: مناقصه عمومی ادامه »
مناقصه پخش آسفالت رویه و کف سازی
چکیده: واگذاری پروژه پخش آسفالت رویه و کف سازی شهرداری هادیشهر به بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ادامه »
مناقصه پخش آسفالت
چکیده: واگذاری پروژه پخش آسفالت شهرداری هادیشهر به بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ادامه »
مناقصه جدول گذاری- پخش آسفالت- واگذاری نگهداری فضای سبز
چکیده: مناقصه جدول گذاری- پخش آسفالت- واگذاری نگهداری فضای سبز ادامه »
مناقصه واگذاری CNG و فضای سبز
چکیده: واگذاری پروژه های نگهداری جایگاه CNG و حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری هادیشهر ادامه »
آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر
چکیده: مناقصه عمومی پخش آسفالت بلوارهای بعثت ورسالت به صورت مکانیکی در شهرداری هادیشهر ادامه »
مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری سطح شهر
چکیده: مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری سطح شهر هادیشهر ادامه »
آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر
چکیده: مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر در خصوص ساخت دو میدان در سطح شهر ادامه »
مناقصه عمومی
چکیده: مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر ادامه »
آگهی مناقصه و مزایده
چکیده: برگزاری مناقصه و مزایده شهرداری هادیشهر  ادامه »
آگهی مناقصه و مزایده عمومی شهرداری هادیشهر
چکیده: برگزاری مناقصه و مزایده شهرداری هادیشهر ادامه »
مناقصه جایگاه CNG و تامین نیروی انسانی شهرداری هادیشهر
چکیده: واگذاری جایگاه CNG و تامین نیروی انسانی شهرداری هادیشهر به بخش خصوصی با برگزاری مناقصه عمومی ادامه »
مناقصه احداث میدان درجلو بیمارستان ساجدی شهر هادیشهر
چکیده: مناقصه شهرداری هادیشهر در مورد احداث میدان مقابل بیمارستان ساجدی ادامه »
آگهی مناقصه عمومی شهرداری هادیشهر
چکیده:  مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری بصورت کانیو کوچه ها و محلات سطح شهر هادیشهر ادامه »