قانون شهرداریها

 ماده 100

 ماده 5

 ماده 77


 درباره شهرداری هادیشهر

 چارت سازمانی

 معرفی واحدها و پرسنل

 گردش کار واحدها


مطالب موجود برای 'واگذاری اداره امور بازارهای هفتگی به بخش خصوصی'

واگذاری اداره امور بازارهای هفتگی به بخش خصوصی
چکیده: واگذاری اداره امور بازارهای هفتگی به بخش خصوصی از طرف شهرداری هادیشهر ادامه »